Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §, laatimispäivä 1.1.2017

 1. Rekisterinpitäjä

Properta Asianajotoimisto Oy (”Properta”)
Y-tunnus: 2798639-1
Unioninkatu 7 B 17, 00130 Helsinki
Puh.: 010 274 0190 , telefax: 010 752 1101, e-mail: mail@properta.fi, www.properta.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asianajaja, osakas Heidi Savia
Puh.: 040 5036793
E-mail: heidi.savia@properta.fi

 3. Rekisterin nimi

Properta Asianajotoimisto Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Properta käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseksi, kehittämiseksi ja hallinnoimiseksi, liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakasviestinnän ja markkinoinnin (sisältäen suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) hoitamiseksi. Lisäksi Properta käsittelee henkilötietoja toimeksiantojen hoidon järjestämiseksi, suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä toimenpiteiden kohdistamiseksi kuhunkin toimeksiantoon sekä mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseksi toimeksiantoa vastaanotettaessa.

 5. Rekisterin tietosisältö

Properta voi tallentaa rekisteriin seuraavia tietoja ja näiden tietojen muutostietoja:

I perustiedot kuten

 • nimi,
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • sukupuoli
 • titteli tai asema organisaatiossa
 • kieli
 • yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus;

II asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten

 • asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
 • toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sisältäen myös toimeksiantojen asiasisällön oikeudellisen luokituksen sekä asiakkaiden vastapuolet
 • lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja rekisteröidyn osallistuminen niihin tai muihin asiakastilaisuuksiin
 • muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi; sekä

III suoramarkkinointisuostumukset ja –kiellot.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä ja luottotietorekisterit. Properta voi myös hankkia rekisterin perustietoja ja päivittää niitä koskevia palveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Properta voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan velvoittamissa rajoissa. Properta ei luovuta tietoja säännönmukaisesti sivullisille.

Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Properta voi siirtää rekisteröityjen lain sallimat henkilötiedot Properta Asianajotoimisto Oy:n suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Properta voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimusteitse.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Properta ei siirrä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Properta järjestää rekisterin tietoturvan asianajoalalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan Propertan työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy sähköisten tietojärjestelmien avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

Siltä osin kuin rekisterin sisältämiin tietoihin kohdistuu Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukainen erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, Properta käsittelee kyseisiä tietoja ko. ohjeiden velvoittamalla tavalla.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö Propertan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti Propertan luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Propertaa korjaamaan virheellinen tietoa sekä oikeus kieltää Propertaa käsittelemästä häntä koskevia tietoja ja luovuttamasta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.